Notariusz Hipoteka Warszawa

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym uregulowanym w przepisach Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Hipotekę ustanawia się dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na niektórych prawach. Hipoteka Warszawa – w naszej Kancelarii Notarialnej zajmujemy się hipotekami. Zapraszamy do umawiania terminów spotkań.

Celem ustanowienia hipoteki jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego (np. wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu). Dla takiego zabezpieczenia można obciążyć nieruchomość prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Co to jest hipoteka?

To forma ograniczonego prawa rzeczowego. Właściciel np. nieruchomości w sposób dobrowolny (hipoteka umowna) lub przymusowy (hipoteka przymusowa) wpisuje w księgę wieczystą danej nieruchomości wierzyciela, a nieruchomość staje się zabezpieczeniem spłaty długu. Najczęściej ma formę aktu notarialnego podczas zakupu nieruchomości na kredyt bankowy. Wówczas bank jest wierzycielem aż do momentu spłaty całości zaciągniętego zobowiązania przez właściciela nieruchomości.

Są różne rodzaje hipotek:

Co można obciążyć hipoteką

Hipoteką można obciążyć:

  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego (w takim więc wypadku hipoteka obejmuje również budynki i urządzenia na użytkowanym terenie, stanowiące własność użytkownika wieczystego),
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • wierzytelność zabezpieczoną hipoteką,
  • część ułamkową nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w pkt 2 i 3.
    Hipoteka na nieruchomości obciąża także jej przynależności.

Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

Hipoteka przymusowa

Hipoteka przymusowa to jedna z form zabezpieczenia wierzyciela. Jej ustanowienie nie wymaga zgody właściciela. Jej celem, jak dla każdej hipoteki, jest zabezpieczenie spłaty długu, np. spłaty kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości. Hipoteka jest formą zabezpieczenia wykonania zobowiązania, ale nie należy jej mylić z egzekucją. Dopiero, gdy dłużnik przestaje spłacać zaciągnięte wcześniej zobowiązanie, wówczas wierzyciel może wystąpić o wpisanie go do hipoteki np. nieruchomości w ramach spłaty długów dłużnika.

Warto nadmienić, iż nieruchomość obciążoną hipoteką przymusową bardzo trudno zbyć, ponieważ zmiana właściciela nieruchomości nie powoduje, że hipoteka znika. Warto zatem spłacić zobowiązanie przed sprzedażą nieruchomości, aby wyczyścić wpis z księgi wieczystej. Można także w czasie podopisywaniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości złożyć przed notariuszem określone dokumenty, które będą stanowić dla sądu wieczystoksięgowego podstawę do wykreślenia hipoteki z ksiąg wieczystych. Wówczas notariusz w akcie notarialnym składa wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych danej nieruchomości. 

Hipoteka umowna

Hipoteka umowna to forma ograniczonego prawa do nieruchomości. Jak każda hipoteka, tak hipoteka umowna wiąże się z faktem przepisania praw do nieruchomosci na osobę trzecią lub inny podmiot, np. bank. 

Hipoteka umowna zwykła jest zupełna odwrotnością hipoteki przymusowej. Właściciel nieruchomości sam z własnej woli przekazuje ograniczone prawo do niej osobie trzeciej w formie właściwego oświadczenia. Oświadczenie to ma postać aktu notarialnego i jest składane przed notariuszem. 

Hipoteka umowna łączna jest trochę inną formą hipoteki umownej. Tutaj zabezpieczeniem nie jest jedna, a kilka nieruchomości łącznie. W tym przypadku wierzyciel ma prawo do wyboru, z której nieruchomosci w pierwszej kolejności ma być wyegzekwowana spłata długu.

Do 2011 roku funkcjonowała w polskim prawie hipoteka umowna kaucyjna.  Stanowiła ona zabezpieczenie wierzytelności, nie posiadających określonej wysokości. Ustanawiana była ona jedynie do pewnej sumy. Hipoteka umowna kaucyjna, która została ustanowiona zanim ją zniesiono, nadal ma ważność.

Odwrócona hipoteka

Odwrócona hipoteka od wielu lat funkcjonuje w krajach zachodnich. W Polsce ta forma została uprawomocniona w 2014 roku na mocy Ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Na czym polega? Otóż jest to forma zabezpieczenia na przyszłość dla właścicieli nieruchomości. Właściciel podpisuje umowę z bankiem, na mocy której bank wypłaca mu pieniądze równe wartości lokalu. Wypłata może być jednorazowa lub w formie rat. Właściciel może użytkować nieruchomość aż do śmierci, po czym bank staje się jej prawowitym właścicielem. Z takiej możliwości najczęściej korzystają osoby starsze i samotne, które nie posiadają spadkobierców, którym chcieliby pozostawić nieruchomość w spadku lub nie chcą tego zrobić.