Pełnomocnictwo notarialne polega na ustanowieniu pełnomocnika, który pomoże nam w sytuacjach, w których nie jesteśmy w stanie załatwić spraw, czy też uczestniczyć w dotyczących nas czynnościach prawnych osobiście. Dzięki temu osoba stająca się pełnomocnikiem może wykonywać określone czynności prawne, jak np. podpisywanie określonych dokumentów, kupowanie samochodu, sprzedaży działki, czy odebranie emerytury z poczty.
Mocodawca to oczywiście osoba udzielająca pełnomocnictwa, która do ważności czynności musi mieć zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnik to osoba fizyczna bądź prawna, na której rzecz zostało udzielone pełnomocnictwo.

Jakie mogą być formy i rodzaje pełnomocnictwa notarialnego?

Zastanawiasz się, czy pełnomocnictwo notarialne jest potrzebne do wszystkiego oraz kiedy jest wymagane? Poniżej przedstawiamy formy pełnomocnictwa oraz kiedy i do czego możemy je wykorzystać.

  • Pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej (ogólne) – najczęściej udzielane do czynności tzw. zwykłego zarządu, tj. reprezentowania przed instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, urzędami, w tym urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym (rodzajowe) – coraz powszechniej stosowana forma, na życzenie Klientów do czynności zwykłego zarządu, wyżej wymienionych oraz do czynności, do których, zgodnie z przepisami prawa wymagana jest taka forma, np. do zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, do sprzedaży przedsiębiorstwa czy też udziału w licytacji. Może też się okazać nieoceniona przy bardziej prozaicznych czynnościach, jak np. przedłużeniu umowy najmu lokalu biurowego lub zawieranie umów z nowymi pracownikami. 
  • Pełnomocnictwo rodzajowe to również upoważnienie, dla pewnych powtarzalnych co miesiąc działań, np. odbioru emerytury z poczty czy pobierania czynszu za najem mieszkania.
  • Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (szczególne) – wymagane jest zawsze w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, czy też sprzedaży samochodu.

Pełnomocnictwo notarialne osoby chorej lub starszej

Jeżeli jesteś osobą starszą lub chorą, również powinieneś pomyśleć o pełnomocnictwie notarialnym. Na pewno ułatwi to załatwianie spraw rodzinie w Twoim imieniu.

Czy każdy może być pełnomocnikiem?

Kodeks cywilny zakłada bardzo swobodne kryteria, jakie należy spełnić, by móc zostać pełnomocnikiem. Taką funkcję może objąć już osoba mająca jedynie część czynności prawnych. Na pełnomocnika można wyznaczyć osoby w różnym wieku, niezależnie m.in. od ich stanu majątkowego, wykształcenia, stopnia pokrewieństwa, znajomości lub powinowactwa itp.


Jedyne co jest zależne, kto może zostać pełnomocnikiem jest sprawa, która będzie dotyczyła pełnomocnictwa:
Sprawy administracyjne w urzędach – każda wyznaczona przez mocodawcę osoba. Warunek: musi być pełnoletnia i posiadać zdolność do czynności prawnych. Może być to członek rodziny, np. małżonek, dziecko, ale także osoba obca – koleżanka, sąsiadka.
Sąd cywilny – tutaj może reprezentować adwokat (radca prawny) lub osoba bliska (np. współmałżonek, jedno z rodzeństwa). W sprawach o ustalenie ojcostwa i alimenty pełnomocnikiem może być też przedstawiciel pomocy społecznej.
Sprawy karne – tylko radca prawny lub adwokat.

Pełnomocnictwo notarialne wzór

Pełnomocnictwo ogólne
Dokument powinien zostać sporządzony na piśmie. Niedopełnienie tego obowiązku stawia ustalenia obu stron jako nieważne, niewiążące i nieobowiązujące.
Pismo powinno zawierać:
Imię i nazwisko mocodawcy, a także pełnomocnika.
Numery PESEL obu stron.
Numery i serie dokumentów tożsamości, np. dowodów osobistych, paszportów.

Pełnomocnictwo rodzajowe
Również powinny zostać zawarte na piśmie. Zabezpiecza to interesy obu stron. Określa również kompetencje powierzane trzeciej osobie. Pismo, powinno zawierać następujące informacje:
Imię i nazwisko mocodawcy, a także pełnomocnika.
Numery PESEL obu stron umowy.
Numery i serie dokumentów tożsamości, np. dowodów osobistych, paszportów.
Określenie kompetencji pełnomocnika.

Pełnomocnictwo szczególne
To pełnomocnictwo powinno zostać przygotowanie przez notariusza. Dotyczy ono bowiem ważnych czynności prawnych, które dotyczą rozporządzania wartościowym mieniem. Dokument powinien zawierać jasno sprecyzowane informacje na temat czynności, jaką wykonać ma osoba trzecia (pełnomocnik). Oto najważniejsze z nich.
Imię i nazwisko mocodawcy, a także pełnomocnika.
Numery PESEL obu stron umowy.
Numery i serie dokumentów tożsamości, np. dowodów osobistych, paszportów.
Jasno sprecyzowane czynności, jakie wykonać ma w naszym imieniu pełnomocnik.

Jak cofnąć pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo może zostać cofnięte w każdej chwili bez zgody pełnomocnika (art. 101 kodeksu cywilnego). Jego cofnięcie najczęściej następuje, kiedy pełnomocnik nie odgrywa powierzonej mu roli, popełnia błędy, tym samym naraża mocodawcę na niekorzystne skutki prawne. Cofnięcie pełnomocnictwa jest oświadczeniem woli (najczęściej składanym na piśmie) informującym o odwołaniu upoważnienia. Oświadczenie powinno zawierać:
miejsce i datę sporządzenia,
tytuł – „Odwołanie pełnomocnictwa”,
wskazanie mocodawcy,
wskazanie pełnomocnika,
oznaczenie rodzaju pełnomocnictwa, które było udzielone pierwotnie i zakres jego odwołania,
własnoręczny podpis mocodawcy.

Pełnomocnictwo notarilane - cena

Za sporządzenie notarialnego pełnomocnictwa trzeba zapłacić kwotę w wysokości  zł (+23% VAT).
W przypadku kiedy pełnomocnictwo udzielane jest do kilku czynności, koszt wynosi 100 zł (+ 23% VAT).
W przypadku udzielenie pełnomocnictwa w sprawach administracyjnych lub sądowych należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Uwaga! Jeśli twoim pełnomocnikiem jest osoba bliska, np. współmałżonek lub dziecko — nie ponosisz opłaty skarbowej.
Należy również pamiętać o koszcie wpisów, które pobierze notariusz – wynosi ona 6 zł (+23% VAT) za stronę pełnomocnictwa.

Zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie!

Kancelaria Notarialna Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w swojej prawie dwudziestoletniej historii ugruntowała pozycję kancelarii o najwyższych kompetencjach. Jej misją jest zagwarantowanie klientom pełnego bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie wysokiego merytorycznego poziomu, skuteczności, oraz dbałości o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Warszawie (okolice Okęcia, Ochoty, Mokotowa i Centrum). 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

Tel.

+48 22 825 57 01
+48 22 875 13 30

Kom.

+48 606 738 737

Fax

+48 22 825 62 21

Magdalena Korobowicz

Marek Piwko

Projekt i wykonanie

Projekt i wykonanie

Szanowni Państwo, 

Nasza kancelaria pozostaje otwarta i obsługuje zarówno swoich stałych klientów jak i tych, których charakter pracy (kancelarie prawne, spółki) lub sytuacja osobista wymagają skorzystania z usług notariusza bez zwłoki.

Pragniemy Państwa zapewnić, że organizacyjnie i logistycznie jesteśmy przygotowani do obsługi Państwa w bezpieczny sposób.

Dysponujemy bardzo przestronną kancelarią o powierzchni ponad 200 m2 i wieloma salami konferencyjnymi, w których będziecie Państwo przebywać w odizolowaniu.

Harmonogram podpisywania aktów jest planowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć możliwość Państwa kontaktu z innymi klientami.

Dla Państwa komfortu dysponujemy w recepcji profesjonalnymi środkami antywirusowymi do dezynfekcji.

Dbamy o bezpieczeństwo klientów i o bezpieczeństwo nas samych. Świat jednak nie może się zatrzymać. Musimy uczyć się zasad działania w zaskakującej dla nas wszystkich, nowej rzeczywistości. Jeżeli służby sanitarne zalecą zamknięcie produkcji i usług, zawiesimy działalność. Dopóki jednak zdrowy rozsądek i wskazania regulatorów każą nam Was wspierać, będziemy w odpowiedzialny sposób wspierać Was i naszą gospodarkę.

Z poważaniem,
Kancelaria Notarialna
Magdaleny Korobowicz z zespołem.