Pełnomocnictwo notarialne Warszawa

Pełnomocnictwo notarialne polega na ustanowieniu pełnomocnika, który pomoże nam, kiedy nie jesteśmy w stanie osobiście uczestniczyć w dotyczących nas czynnościach prawnych. Dzięki temu osoba stająca się pełnomocnikiem może wykonywać czynności prawne, jak np. podpisywanie określonych dokumentów, kupno i sprzedaż dóbr, czy nawet odebranie emerytury z poczty.
Mocodawcą jest osoba udzielająca pełnomocnictwa, która musi posiadać zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik to osoba fizyczna bądź prawna, na której rzecz zostało udzielone pełnomocnictwo. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Warszawie w celu ustanowienia pełnomocnictwa przez notariusza.

Jakie mogą być formy i rodzaje pełnomocnictwa notarialnego?

Istnieje kilka rodzajów i form pełnomocnictwa notarialnego. Można wyróżnić następujące:

  • pełnomocnictwo ogólne (w zwykłej formie pisemnej) – najczęściej udzielane do czynności tzw. zwykłego zarządu, tj. reprezentowania przed instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, urzędami, w tym urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • pełnomocnictwo rodzajowe (z podpisem notarialnie poświadczonym) – do czynności zwykłego zarządu, wyżej wymienionych oraz do czynności, do których, zgodnie z przepisami prawa, wymagana jest taka forma, np. do zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, sprzedaży przedsiębiorstwa czy też udziału w licytacji, jak również przy bardziej prozaicznych czynnościach, jak np. do przedłużenia umowy najmu lokalu biurowego lub zawierania umów z nowymi pracownikami, odbioru emerytury z poczty czy pobierania czynszu za najem mieszkania;
  • pełnomocnictwo szczególne (w formie aktu notarialnego)  – wymagane jest zawsze w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, czy też sprzedażą samochodu.

Czy każdy może być pełnomocnikiem?

Kodeks cywilny zakłada bardzo swobodne kryteria, jakie należy spełnić, by móc zostać pełnomocnikiem. Taką funkcję może objąć nawet osoba mająca jedynie część czynności prawnych. Na pełnomocnika można wyznaczyć osoby w różnym wieku, niezależnie m.in. od ich stanu majątkowego, wykształcenia, stopnia pokrewieństwa, znajomości lub powinowactwa itp.

Pod uwagę należy jednak wziąć sprawę, która wymaga pełnomocnictwa:

  • sprawy administracyjne w urzędach – pełnomocnikiem może być każda wyznaczona przez mocodawcę osoba pod warunkiem, że posiada zdolność do czynności prawnych (członek rodziny, np. małżonek, dziecko lub osoba obca, np. koleżanka, sąsiad);
  • sprawy karne – tylko radca prawny lub adwokat,
  • sąd cywilny – tutaj może reprezentować jedynie adwokat (radca prawny) lub osoba bliska (np. współmałżonek, jedno z rodzeństwa). W sprawach o ustalenie ojcostwa i alimentów pełnomocnikiem może być też przedstawiciel pomocy społecznej.

Jak cofnąć pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo może zostać cofnięte w każdej chwili bez zgody pełnomocnika (art. 101 kodeksu cywilnego). Jego cofnięcie najczęściej następuje, kiedy pełnomocnik nie odgrywa powierzonej mu roli, popełnia błędy, tym samym naraża mocodawcę na niekorzystne skutki prawne. Cofnięcie pełnomocnictwa jest oświadczeniem woli (najczęściej składanym na piśmie) informującym o odwołaniu upoważnienia. Oświadczenie powinno zawierać:
miejsce i datę sporządzenia,
tytuł – „Odwołanie pełnomocnictwa”,
wskazanie mocodawcy,
wskazanie pełnomocnika,
oznaczenie rodzaju pełnomocnictwa, które było udzielone pierwotnie i zakres jego odwołania,
własnoręczny podpis mocodawcy.

Opłaty notarialne za pełnomocnictwo

Za sporządzenie notarialnego pełnomocnictwa trzeba zapłacić kwotę w wysokości  zł (+23% VAT).
W przypadku kiedy pełnomocnictwo udzielane jest do kilku czynności, koszt wynosi 100 zł (+ 23% VAT).
W przypadku udzielenie pełnomocnictwa w sprawach administracyjnych lub sądowych należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Uwaga! Jeśli twoim pełnomocnikiem jest osoba bliska, np. współmałżonek lub dziecko — nie ponosisz opłaty skarbowej.
Należy również pamiętać o koszcie wpisów, które pobierze notariusz – wynosi ona 6 zł (+23% VAT) za stronę pełnomocnictwa.