Statut spółki Warszawa

Statut spółki wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, sporządzany jest tylko przy zakładaniu spółki akcyjnej. W przypadku wszystkich pozostałych spółek, dokumentem ustanawiającym założenie spółki, jest umowa spółki. Statut spółki akcyjnej musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje nieważnością zawiązanej umowy założenia spółki. Zapraszamy do kancelarii Magdaleny Korobowicz w Warszawie w celu sporządzenia statutu spółki akcyjnej

Statut spółki akcyjnej

Statut spółki akcyjnej jest dokumentem wymaganym przy zawarciu umowy ustanowienia spółki akcyjnej. Oprócz statutu niezbędne są także: złożenie oświadczeń zawierających zgodę na jego brzmienie, zgoda na przystąpienie oraz zgoda na objęcie akcji. Statut spółki przedstawia zasady, na jakich założyciele decydują się na założenie i prowadzenie spółki. Zgodnie z art. 304 Kodeksu spółek handlowych, musi zawierać: 

  • firmę – czyli nazwę, pod jaką spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą wraz z dodatkowym oznaczeniem identyfikującym rodzaj spółki w pełnej formie ”spółka akcyjna” lub w skrócie “S.A.”;
  • siedzibę spółki – najczęściej jest to adres siedziby organu zarządzającego spółką;
  • przedmiot działalności spółki
  • czas trwania spółki  – może być oznaczony lub nieoznaczony;
  • wysokość kapitału zakładowego – w przypadku spółki akcyjnej kapitał musi wynosić co najmniej 100 tysięcy złotych; 
  • liczbę i uprawnienia poszczególnych akcji spółki – mogą to być akcje na okaziciela, akcje imienne, akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane;
  • nazwiska i imiona założycieli, a jeśli jednym z założycieli jest spółka, musi zostać podana nazwa firmy;
  • liczbę członków zarządu i rady;
  • podmiot uprawniony do ustalenia składu rady oraz zarządu. Jest on odpowiedzialny za powoływanie i odwoływanie członków. W przypadku zarządu: rada nadzorcza. W przypadku rady nadzorczej: walne zgromadzenie.

Oprócz wymaganych elementów, jakie muszą znaleźć się w statucie spółki, mogą wystąpić także elementy dodatkowe. Są to na przykład minimalna lub maksymalna wysokość kapitału zakładowego, określenie terminów wpłat na akcje oraz wysokość tych wpłat. Fakultatywnie można zawrzeć postanowienia opisujące formę oraz treść dokumentu akcji. Jeżeli utworzony zostanie kapitał rezerwowy, również może to zostać zawarte w statucie.