Notariusz jest powołany do dokonywania czynności,

którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. 

Wykonywane czynności notarialne:

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jednak czynności notarialne mogą być dokonane również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności nie może stawić się osobiście w kancelarii.

Wykaz niezbędnych dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego znajda Państwo TUTAJ.