Notariusz jest powołany do dokonywania czynności,

którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. 

Wykonywane czynności notarialne:

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jednak czynności notarialne mogą być dokonane również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności nie może stawić się osobiście w kancelarii.

 

Niezbędne Dokumenty i Informacje

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • numery ksiąg wieczystych dla dotychczas objętych wspólnością ustawową nieruchomości gruntowych, lokali i spółdzielczych własnościowych praw do lokali, dla których założono księgi wieczyste.
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, to jest wypis aktu notarialnego umowy np. sprzedaży, darowizny, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 roku lub w drodze dziedziczenia – pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie przez niego wydane i potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie stwierdzające brak zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych,
 • zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w podatku od nieruchomości i opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • informacje co do treści umowy: cena i warunki jej płatności, nr rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność ceny, data wydania lokalu.
 • zaświadczenie wydane przez spółdzielnię o przysługującym zbywcy prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, to jest wypis aktu notarialnego umowy np. sprzedaży, darowizny, przydział spółdzielczego prawa do lokalu, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia lokalu przez zbywcę w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 roku lub w drodze dziedziczenia – pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie przez niego wydane i potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • informacje co do treści umowy: cena i warunki jej płatności, nr rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność ceny, data wydania lokalu.
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, to jest wypis aktu notarialnego umowy np. sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • w przypadku nabycia działki przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 roku lub w drodze dziedziczenia – pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie przez niego wydane i potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku,
 • wypis z rejestru gruntów wydany dla celów wieczystoksięgowych,
 • w przypadku, gdy zbywana działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej – wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą,
 • w przypadku, gdy następuje podział nieruchomości – dodatkowo mapa uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego,
 • w przypadku, gdy działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym – zaświadczenie stwierdzające, że w nikt nie jest w nim zameldowany,
 • zaświadczenie stwierdzające brak zaległości w podatku od nieruchomości i opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • informacje co do treści umowy: cena i warunki jej płatności, nr rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność ceny, data wydania nieruchomości.

W przypadku poświadczenia dziedziczenia:

 • dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego: aktu zgonu spadkodawcy, aktu małżeństwa spadkodawcy, aktów urodzenia spadkobierców i ewentualnie aktów ich małżeństwa, jeśli nastąpiła zmiana ich nazwisk,
 • urzędowe potwierdzenie numeru PESEL spadkodawcy,
 • sporządzony przez spadkodawcę testament,
 • świadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli były już składane.

W przypadku testamentu potrzebne są:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania).
 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego lub paszportu),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • opis nieruchomości (najlepiej numer księgi wieczystej).

Uwaga! W momencie nabycia nieruchomości gruntowej bądź lokalowej na nowego nabywcę przechodzi obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. W związku z tym jest on obowiązany dokonać w urzędzie gminy właściwej dla miejsca położenia nieruchomości (w przypadku Miasta Stołecznego Warszawy – urzędzie właściwej dzielnicy) zgłoszenia faktu nabycia nieruchomości w terminie 14 dni od dnia podpisania aktu notarialnego. Nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości wiąże się z przejściem na nabywcę obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Opłatę tę uiszcza się do dnia 31 marca roku kalendarzowego za każdy rok kalendarzowy.