Depozyt notarialny

Depozyt notarialny jest jedną z najbezpieczniejszych form zapewniających bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Notariusz przyjmuje na przechowanie różnego rodzaju dokumenty, papiery wartościowe lub pieniądze w walucie polskiej bądź obcej. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem notarialnym możliwe jest zabezpieczenie obu stron umowy poprzez przyjęcie przez notariusza kwoty pieniężnej na przechowanie. Jest to tak zwany depozyt notarialny, o którym wspomina art. 108 Ustawy Prawo o notariacie. W celu udokumentowania tych czynności notariusz spisuje protokół oraz otwiera i prowadzi specjalne konto bankowe. W naszej kancelarii notarialnej oferujemy usługę depozytu notarialnego. Zapraszamy do kontaktu.

Depozyt notarialny zabezpiecza obie strony transakcji przy sprzedaży i zakupie nieruchomości. Notariusz na podstawie art. 108 ustawy prawa o notariacie ma możliwość przetrzymywania na rachunku kancelarii środków na zabezpieczenie zakupu nieruchomości. Strona sprzedająca dzięki temu ma pewność, że strona kupująca posiada wystarczające środki pieniężne. Strona kupująca z kolei może w umowie zabezpieczyć się poprzez różnego rodzaju zapisy pozwalające na odblokowanie środków, aby zwolnić depozyt notarialny. Formę depozytu stosuje się zazwyczaj w umowach zakupu nieruchomości bez udziału kredytu.

Depozyt notarialny Warszawa

Koszty złożenia do depozytu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, (Dz.U. z 2013 r. poz. 237). Notariusz w myśl przepisów musi posiadać specjalne konto depozytowe. Środki, które gromadzi depozyt notarialny powinny znaleźć się tam na dzień przed transakcją. Depozyt notarialny jest ustanawiany w chwili złożenia pieniędzy. Z kolei protokół z przyjęcia do depozytu powinien bezsprzecznie szczegółowo określać trzy ważne elementy:

  • depozyt notarialny a warunki jego wypłaty lub wydania,
  • termin oraz osobę, na rzecz której ma nastąpić wypłata lub wydanie,
  • wspomniane kwestie powinny być warunkami, których spełnienie można w sposób obiektywny stwierdzić (bez potrzeby dokonania ich interpretacji czy też oceny).