Najem okazjonalny

Najem okazjonalny jest rozwiązaniem prawnym, które zostało przygotowane z myślą o ochronie praw właściciela lokalu mieszkalnego w przypadku spotkania z niesłownymi najemcami, którzy nie chcą opuścić mieszkania. Proces zawierania umowy najmu okazjonalnego jest trochę bardziej skomplikowany niż w przypadku zwykłej umowy natomiast jest zabezpieczeniem dla osób, które chcą uniknąć komplikacji w przyszłości oraz kosztów i czasu poświęconego na proces eksmisji lokatorów.

Najem ten został wprowadzony do prawa polskiego za pomocą ustawy z dn. 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wymaga od najemców zobowiązania się do wyrażenia zgody na dobrowolne poddanie się eksmisji. Dla właściciela lokalu oznacza to, że po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, w razie niechęci lokatorów do opuszczenia mieszkania, może on rozpocząć postępowanie egzekucyjne.

W naszej kancelarii notarialnej w Warszawie zajmujemy się czynnościami związanymi z wynajmem nieruchomości. Chętnie doradzimy, pomożemy przygotować odpowiednie umowy i odpowiemy na wszystkie pytania.

Zapraszamy do kontaktu.

Umowa o najem okazjonalny - notariusz Magdalena Korobowicz

Najem okazjonalny krok po kroku​

Umowa o najem okazjonalny nie jest często zawierana, co raczej wynika z niewiedzy lub braku doświadczenia w zawieraniu jej. Trzeba pamiętać, że taka umowa oznacza wiele korzyści dla Wynajmującego, a przede wszystkim chroni jego prawa. W przypadku zawierania umowy o najem okazjonalny często dołącza się do niej umowę zawierającą rygor egzekucji co do zapłaty czynszu oraz innych należności wynikających bezpośrednio z umowy o najem okazjonalny.

Na jaki okres można sporządzić umowę o ten rodzaj najmu?

Umowa o najem okazjonalny może być zawarta jedynie na czas oznaczony, w przeciwieństwie do standardowej umowy najmu lokalu mieszkalnego, która może być zawarta także na czas nieoznaczony. Dodatkowo długość trwania najmu okazjonalnego może wynosić maksymalnie 10 lat.

Najem okazjonalny umowa - co powinna zawierać?

Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wynika z tego, że zarówno Wynajmujący, jak i Najemca muszą złożyć własnoręczne podpisy pod dokumentem zawierającym tekst umowy. Umowa przesłana w formie skanu nie będzie więc wystarczająca. 

 

Najem okazjonalny – dokumenty dołączone do umowy

Zgodnie z Ustawą z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego umowa o ten rodzaj najmu powinna zawierać dodatkowe dokumenty:

  • wskazanie przez najemcę lokalu, w którym ma możliwość zamieszkania w przypadku przeprowadzenia egzekucji,
  • oświadczenie właściciela tegoż lokalu, że najemca może zamieszkać w nim w przypadku przeprowadzenia egzekucji,
  • oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia i wydania lokalu.

W formie aktu notarialnego musi być złożone oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji, a pozostałe dokumenty mogą być sporządzone w formie pisemnej zwykłej.

Umowa o najem okazjonalny - Kancelaria notarialna Korobowicz

Wynajem okazjonalny - zasady i dodatkowe informacje

Wraz z nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia 11 września 2017 roku umowę o najem okazjonalny mogą sporządzać jedynie właściciele lokali, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Najem okazjonalny dotyczy więc jedynie najmu prywatnego i nie przysługuje firmom lub osobom, które wynajmują mieszkania w ramach działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy w przypadku najmu okazjonalnego musi być odprowadzany dokładnie tak samo, jak w przypadku tradycyjnych form najmu.

Zgłoszenie najmu okazjonalnego

Żeby móc korzystać z warunków umowy najmu okazjonalnego, a więc żeby móc w razie potrzeby wykorzystać oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie wydania i opróżnienia mieszkania, właściciel lokalu mieszkalnego musi zgłosić do Urzędu Skarbowego fakt zawarcia umowy o najem okazjonalny. Dodatkowo zgłoszenie to musi odbyć się w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy. 

Najem okazjonalny podatek

W roku 2021, podobnie jak w roku poprzednim, wynajmujący musi zapłacić podatek od najmu w wysokości 8,5% w przypadku, gdy jego przychodu nie przekraczają 100 000 zł rocznie oraz 12,5% w przypapdku gdy dochody przekraczają 100 000 zł rocznie.

Najem okazjonalny wypowiedzenie

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów najem może zostać wypowiedziany:

  1. Jeśli najemca, pomimo pisemnego upomnienia, wciąż korzysta z mieszkania w sposób sprzeczny z umową lub niezgodny z jego przeznaczeniem, zaniedbuje swoje obowiązki, dopuszczając przy tym do powstania szkód, albo niszczy urządzenia, które są przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców lub jeśli najemca wykracza w rażący lub uporczywy sposób przeciwko porządkowi domowemu i utrudnia przy tym życie innych lokatorów i/lub mieszkańców budynku.
  2. Jeśli najemca zwleka z zapłatą czynszu lub innych opłat wynikających z umowy co najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz wyznaczenia kolejnego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności.
  3. Jeśli bez pisemnej zgody właściciela lokalu mieszkalnego najemca wynajął, podnajął lub oddał do bezpłatnego użytkowania mieszkanie lub jego część.

Poza powyższymi sytuacjami najem okazjonalny dopuszcza jeszcze jedną, w której możliwa jest eksmisja najemcy – kiedy utracił on możliwość zamieszkania w lokalu, który wskazał w załączniku do umowy o najem okazjonalny i nie zaproponował innego mieszkania lub nie dostarczył oświadczenia właściciela mieszkania o możliwości zamieszkania tam w przypadku eksmisji.

 

Najem okazjonalny notariusz

Notariusz podpisuje oświadczenie najemcy dotyczące dobrowolnego poddania się egzekucji w zakresie opróżniania i wydania lokalu mieszkalnego właścicielowi. Jedyne ten załącznik wymaga formy aktu notarialnego.

Pomożemy Ci sporządzić umowę o najem okazjonalny i przygotować wszystkie załączniki w Warszawie. Zajmujemy się najmem okazjonalnym od lat. Zadzwoń.

Najem okazjonalny Warszawa - korzyści dla Wynajmującego

Wśród korzyści dla właściciela lokalu mieszkalnego wynikających z umowy o ten rodzaj najmu można wyróżnić:

  • w przypadku rozwiązania umowy brak obowiązku zapewnienia najemcy kolejnego lokalu,
  • łatwa i sprawniejsza eksmisja lokatora,
  • skuteczna eksmisja także w sytuacji, gdy lokatorem jest kobieta w ciąży lub osoba małoletnia.