Dziedziczenie jest to nabywanie własności prawnej wobec tak zwanej masy majątkowej spadkodawcy. Po śmierci osoby fizycznej ewentualni spadkobiercy wchodzą w sytuację prawną spadkodawcy, polegającą na tym, że nabywają oni prawa i obowiązki majątkowe, które wcześniej przysługiwały zmarłemu. Wyróżniane są dwa typu dziedziczenia takie, jak:

  • Dziedziczenie ustawowe – następuje w przypadku, jeśli zmarły nie sporządził testamentu, nie funkcjonuje tu specjalne traktowanie podmiotów dziedziczenia, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 931-940).
  • Dziedziczenie testamentowe – w przypadku, gdy zmarły sporządził oświadczenie woli – testament, spadek może być przekazany jakiejkolwiek osobie fizycznej bądź prawnej, jednak spadkobiercom w rodzinie mimo wszystko przysługuje prawo do zachowku.

Jak wygląda dziedziczenie?

W marcu 2009 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej weszły w życie nowe przepisy, które pozwalają na przejście przez proces dziedziczenia przy asyście kancelarii notarialnej. Dotychczas orzekanie własności przebiegało tylko i wyłącznie na drodze sądowej. Na podstawie procesu sądowego zainteresowani uzyskiwali postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Zmiany w kodeksie cywilnym umożliwiły skrócenie czasu trwania tego dosyć żmudnego oraz wyczerpującego postępowania do jednej wizyty w kancelarii notarialnej. Notariusz sporządza specjalny akt poświadczenia dziedziczenia, czyli legitymację, którą może się posługiwać spadkobierca wobec osób trzecich, chcąc im udowodnić stan posiadania. 

Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument, który przygotowuje notariusz, zgodnie z którym legitymujący się jako spadkobierca ma prawo rościć sobie prawo do przejęcia praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Aby mogło dojść do takiej skróconej wersji rozwiązania kwestii praw nabywczych, niezbędne jest spełnienie poniższych wymogów:

  • nie mogą występować żadne spory majątkowe pomiędzy spadkobiercami. Jeśli zaś zebrani spadkobiercy nie mogą dojść do jednomyślności w kwestii spadku, wówczas nieuniknione jest rozwiązanie tych kwestii na drodze sądowej.
  • wszyscy zgromadzeni i potencjalni spadkobiercy muszą być pełnoletni 
  • sprawy muszą dotyczyć majątku, który rozpoczął proces dziedziczenia nie wcześniej niż przed 1 lipca 1984 roku

Protokół dziedziczenia - etap poprzedzający tworzenie aktu poświadczenia dziedziczności

Protokół dziedziczenia to czynność, która poprzedza sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Podczas spisywania tegoż protokołu spadkobiercy poświadczają, czy są poinformowani o istnieniu testamentu, czy w krąg osób uprawnionych do spadku zaliczają się jeszcze inne osoby lub czy pewne osoby powinny być z niego wykluczone. Przed sporządzaniem protokołu notariusz poucza uczestnika o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Na samym końcu notariusz załącza akt zgonu do tworzonego dokumentu wraz z odpisami stanów cywilnych osób będących spadkobiercami.

Sporządzanie aktu poświadczenia dziedziczności

Wraz ze sporządzeniem protokołu, notariusz przechodzi do spisywania aktu poświadczenia majątkowego. Jedynie w przypadku jednomyślnego porozumienia wszystkich stron upoważnionych do tej czynności prawnej jest możliwe stworzenie tego dokumentu. Wraz ze zgodą zgromadzonych na określony przez nich podział majątku czynność przenoszenia praw mienia zostaje zakończona. Ostatnią czynnością jest odpowiedni wpis do systemu elektronicznego NORT w celu zapobiegnięcia ponownemu przysposobieniu aktu np. w innej kancelarii notarialnej.

Zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie!

Kancelaria Notarialna Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w swojej prawie dwudziestoletniej historii ugruntowała pozycję kancelarii o najwyższych kompetencjach. Jej misją jest zagwarantowanie klientom pełnego bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie wysokiego merytorycznego poziomu, skuteczności, oraz dbałości o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Warszawie (okolice Okęcia, Ochoty, Mokotowa i Centrum). 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

Tel.

+48 22 825 57 01
+48 22 875 13 30

Kom.

+48 606 738 737

Fax

+48 22 825 62 21

Magdalena Korobowicz

Marek Piwko

Projekt i wykonanie

Projekt i wykonanie

Szanowni Państwo, 

Nasza kancelaria pozostaje otwarta i obsługuje zarówno swoich stałych klientów jak i tych, których charakter pracy (kancelarie prawne, spółki) lub sytuacja osobista wymagają skorzystania z usług notariusza bez zwłoki.

Pragniemy Państwa zapewnić, że organizacyjnie i logistycznie jesteśmy przygotowani do obsługi Państwa w bezpieczny sposób.

Dysponujemy bardzo przestronną kancelarią o powierzchni ponad 200 m2 i wieloma salami konferencyjnymi, w których będziecie Państwo przebywać w odizolowaniu.

Harmonogram podpisywania aktów jest planowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć możliwość Państwa kontaktu z innymi klientami.

Dla Państwa komfortu dysponujemy w recepcji profesjonalnymi środkami antywirusowymi do dezynfekcji.

Dbamy o bezpieczeństwo klientów i o bezpieczeństwo nas samych. Świat jednak nie może się zatrzymać. Musimy uczyć się zasad działania w zaskakującej dla nas wszystkich, nowej rzeczywistości. Jeżeli służby sanitarne zalecą zamknięcie produkcji i usług, zawiesimy działalność. Dopóki jednak zdrowy rozsądek i wskazania regulatorów każą nam Was wspierać, będziemy w odpowiedzialny sposób wspierać Was i naszą gospodarkę.

Z poważaniem,
Kancelaria Notarialna
Magdaleny Korobowicz z zespołem.