Umowa spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to kapitałowa spółka handlowa, która posiada osobowość prawną i podlega regulacjom Kodeksu spółek handlowych. Cechą takiej spółki jest fakt, iż wspólnicy, którzy ją zakładają, nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki poza umówionym wkładem. Spółka z o.o. powstaje w chwili zawarcia umowy między wspólnikami. Umowa taka musi mieć formę aktu notarialnego, zaś minimalny wkład kapitału to 5 tysięcy złotych. Zapraszamy do współpracy z naszą kancelarią notarialną w Warszawie w celu sporządzenia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego.

Spółka z o. o. u notariusza

Spółkę z o.o. założyć może jedna lub więcej osób w postaci umowy spółki przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Polskie prawo dopuszcza także założenie takiej spółki bez udziału notariusza w formie wypełnienia i przesłania specjalnego wniosku drogą internetową przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.

W umowie spółki z o.o. powinny być zawarte niezbędne informacje takie, jak:

  • pełna i skrócona nazwa spółki z o.o.,
  • adres siedziby spółki,
  • przedmiot działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (kodach PKD dostępnych na stronie GUS),
  • wysokość Kapitału Zakładowego (minimum 5 tys. zł),
  • określenie ilości udziałów w spółce w przypadku, gdy spółka z o.o. jest zakładana przez więcej niż jedną osobę (należy określić także maksymalny i minimalny poziom udziałów przysługujący jednemu wspólnikowi),
  • określenie wartości nominalnej udziałów w spółce, przy czym minimalna wartość pojedynczego udziału nie może być niższa niż 50 zł,
  • czas trwania spółki – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzona na czas określony lub nieokreślony,
  • określenie sposobu postępowania w głosowaniu, kiedy liczba głosów jest równa (np. że głos prezesa może zaważyć na losach spółki),
  • powołanie zarządu spółki.
 
Umowa spółki z o.o. może być na przestrzeni czasu zmieniana z zastrzeżeniem zmian w formie pisemnej przed notariuszem oraz ich uchwalenia przez wspólników. Zmiany w umowie spółki z o.o. muszą być zgłoszone w rejestrze sądowym.

Kto może założyć spółkę z o. o.?

Spółka z o.o. może zostać utworzona przez osoby fizyczne lub prawne bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Może powstać w każdym możliwy prawnie celu przez jednego albo więcej wspólników, ale nie może powstać z ramienia innej jednoosobowej spółki z o.o.

Kiedy spółka z o.o. nabywa osobowości prawnej?

Spółka z oo. nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru KRS. Podczas rejestracji spółka zostaje natychmiast zarejestrowana jako płatnik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i nie wymaga się tu wysyłania dodatkowych dokumentów do ZUS.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Minimalny kapitał zakładowy to wartość 5000 zł. Na kapitał zakładowy spółki z o.o. składa się zarówno wkład pieniężny, jak i niepieniężny (tzw. aport). Kapitał zakładowy powinien być wniesiony zanim spółka zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja na temat rodzaju oraz wysokości wniesionego kapitału zakładowego musi zostać zawarta przez notariusza w umowie spółki.

Kapitał zakładowy może być podwyższany lub zmniejszany przez wspólników w czasie obowiązywania umowy spółki z o.o. o ile taki zapis widnieje w umowie spółki.

Umowa spółki z o.o. - koszty

Koszty podczas sporządzania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ograniczają się do taksy notarialnej – wg taryfikatora, podatku od czynności cywilno – prawnych (PCC) oraz kosztu ewentualnych wypisów.  Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji nt. umów spółek z  o.o. – zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z Kancelarią Notarialną Korobowicz.