Ugoda pozasądowa Warszawa

Ugoda pozasądowa jest umową dwustronną i wzajemną, która zakłada szybkie i nieangażujące finansowo porozumienie bez oczekiwania na wyrok sądu. Zawarcie ugody nie powoduje powstania nowego stosunku prawnego. Ugoda została uregulowana w kodeksie cywilnym w art. 917 oraz art. 918 i należy do umów konsensualnych, kauzalnych oraz w swym założeniu wzajemnych. Jej celem jest usunięcie niepewności co do roszczeń, które wynikają ze stosunku prawnego istniejącego między stronami, zapewnienia wykonania tych roszczeń bądź uchylenia istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości sporu. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Warszawie w celu sporządzenia ugody pozasądowej.

Treść ugody pozasądowej

Treścią ugody pozasądowej może zawierać ukształtowanie stosunku obligacyjnego oraz obowiązku świadczenia, czy warunków zapłaty, które są następstwem wcześniej zawartych umów. By czynność prawna była uznana za ugodę, strony muszą być gotowe na ustępstwa względem siebie, w odniesieniu do istniejącego między nimi stosunku prawnego.

Charakterystyczne dla ugody jest poczynienie wzajemnych ustępstw przez obie strony. Jest to konieczną przesłanką, ponieważ bez niej nie możemy mówić o zawarciu ugody. Nie możemy mówić o ugodzie, jeżeli ustępstwa dokonane są tylko wyłącznie przez jedną ze stron. W związku z czym ustępstwa dokonane tylko przez jedną ze stron nie mają charakteru ugody, lecz stanowią formę zmiany umowy. Istotą ugody jest bowiem gotowość do kompromisów, gotowość do rezygnacji ze swych prawdopodobnych racji między stronami. Aby sporządzić ugodę pozasądową warto skorzystać z pomocy notariusza, który pomoże sformułować postanowienia ugody w sposób zapewniający zgodność z prawem. Skontaktuj się z nami, aby zapytać o szczegóły.

Ugoda pozasądowa - co powinna zawierać?

Ugoda pozasądowa ma na celu pojednanie się stron i pewność obrotu. Jest więc uznawana jest za jeden z najszybszych sposobów zakończenia sporu. Forma ugody jest w zasadzie dobrowolna a jej niezbędne elementy to:

  1. Data i miejsce zawarcia ugody.
  2. Strony ugody – którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także przedsiębiorca i konsument, W przypadku osób fizycznych konieczne będzie podanie takich danych, jak: imię, nazwisko, adres, numer ewidencyjny dokumentów tożsamości (dowód, osobisty, paszport, ważna legitymacja studencka), opcjonalnie PESEL.
  3. Przedmiot porozumienia oraz opis sporu – postanowienia ugodowe powinny zostać opisane wyczerpująco. Ważne jest, by obie strony poczyniły ustępstwa.
  4. Inne postanowienia fakultatywne – przykładem może być oświadczenie o tym, że strony nie roszczą wobec siebie żadnych pretensji, zastrzeżenie formy co do zmiany ugody itp.
  5. Podpisy stron ugody pozasądowej.

Ugoda pozasądowa - jak powinna wygladać?

Nie ma znaczenia, czy ugoda zawierana jest między przedsiębiorcami, między konsumentami czy też między konsumentem a przedsiębiorcą. We wszystkich tych przypadkach zasady zawierania ugody są takie same – strony jednoznacznie powinny ustalić umownie, jaki kształt przyjmuje zawierane porozumienie. Skorzystaj z usług naszej kancelarii – stworzymy wzór umowy pozasądowej indywidualnie dla Ciebie, mając na uwadze okoliczności jej zawarcia, przedmiot sporu oraz strony. Skontaktuj się z nami.