Ugoda pozasądowa to nic innego jak sposób na szybki i nie angażujący nas finansowo sposób na dojście do porozumienia. Jest umową dwustronną, wzajemną, która zakłada szybkie zawarcie ugody, bez oczekiwania na wyrok sądu. Strony nie muszą wdawać się w kosztowny, długotrwały i niepewny proces sądowy. Zawarcie ugody nie powoduje powstania nowego stosunku prawnego. Ugoda jedynie służy zmianie stosunku istniejącego wcześniej. Ugoda została uregulowana w kodeksie cywilnym (dalej k.c.) w art. 917 oraz art. 918 i należy do umów konsensualnych, kauzalnych oraz w swym założeniu wzajemnych. Jej celem jest usunięcie niepewności co do roszczeń, które wynikają ze stosunku prawnego istniejącego między stronami, zapewnienia wykonania tych roszczeń bądź uchylenia istniejącego lub mogącego powstać w przyszłości sporu.

Charakterystyczne dla ugody jest poczynienie wzajemnych ustępstw przez obie strony. Jest to konieczną przesłanką, ponieważ bez niej nie możemy mówić o zawarciu ugody. Nie możemy mówić o ugodzie, jeżeli ustępstwa dokonane są tylko przez  jedną ze stron wyłącznie przez jedną ze stron. W związku z czym, ustępstwa dokonane tylko przez jedną ze stron nie mają charakteru ugody, lecz stanowią formę zmiany umowy.

 

Treść ugody pozasądowej

Treścią ugody pozasądowej może zawierać ukształtowanie stosunku obligacyjnego oraz obowiązku świadczenia, czy warunków zapłaty, które są następstwem wcześniej zawartych umów. By czynność prawna była uznana za ugodę, strony muszą być gotowe na ustępstwa względem siebie, w odniesieniu do istniejącego między nimi stosunku prawnego. Istotą ugody jest bowiem gotowość do kompromisów, gotowość do rezygnacji ze swych prawdopodobnych racji między stronami. Aby sporządzić ugodę pozasądową warto skorzystanie z pomocy notariusza, który pomoże sformułować postanowienia ugody w sposób zapewniający zgodność z prawem. Skontaktuj się z nami, aby zapytać o szczegóły.

Ugoda pozasądowa - co powinna zawierać?

Forma ugody jest w zasadzie dobrowolna a jej niezbędne elementy to:

1 Data miejsce zawarcia ugody

2 Strony ugody -którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne a także przedsiębiorca i konsument, W przypadku osób fizycznych konieczne będzie podanie takich danych, jak: imię, nazwisko, adres, numer ewidencyjny dokumentów tożsamości (dowód, osobisty, paszport, ważna legitymacja studencka), opcjonalnie PESEL.

3  Przedmiot porozumienia oraz opis sporu – Postanowienia ugodowe powinny zostać opisane wyczerpująco. Ważne jest, by obie strony poczyniły ustępstwa.

4 Inne postanowienia fakultatywne – przykładem może być oświadczenie o tym, że strony nie roszczą sobie wobec siebie żadnych pretensji, zastrzeżenie formy co do zmiany ugody itp.

5 Podpisy stron

Ugoda pozasądowa wzór

Nie ma znaczenia, czy ugoda zawierana jest między przedsiębiorcami, między konsumentami czy też między konsumentem a przedsiębiorcą. We wszystkich tych przypadkach zasady zawierania ugody powinny być takie same – strony jednoznacznie powinny ustalić umownie jaki kształt przyjmuje zawierane porozumienie. Skorzystaj z usług naszej kancelarii i pozwól abyśmy stworzyli wzór umowy pozasądowej indywidualnie dla Ciebie, mając na uwadze okoliczności jej zawarcie, przedmiot sporu oraz strony. Sprawdź nas.