Doręczanie oświadczeń

Doręczanie oświadczeń jest to czynność faktyczna będąca jednocześnie rodzajem czynności notarialnej. Proces przekazania oświadczenia ma miejsce przy odpowiednim zastosowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Treść może zostać wniesiona do protokołu ustnie, przesłana pocztą lub też wręczona osobiście w kancelarii. Notariusz ma obowiązek sprawdzić, czy zapis oświadczenia wywołuje skutki prawne. Do doręczenia upoważniony jest  notariusz, oraz pracownik kancelarii. Przekazanie oświadczenia ma miejsce w sytuacji: wezwania dłużnika do zapłaty lub potrącenia wierzytelności. Nasza Kancelaria w Warszawie oferuje doręczanie oświadczeń. Zapraszamy do kontaktu. 

Protokół doręczenia oświadczenia

W momencie doręczenia oświadczenia, notariusz ma obowiązek sporządzić protokół doręczenia. Jeśli nie uda się go dostarczyć do odbiorcy, również sporządza protokół i zawiera w nim zapis o nieudanej próbie. Może zdarzyć się tak, że strona do której doręczamy oświadczenie, wyrazi chęć natychmiastowego przekazania odpowiedzi. Wtedy odnotowujemy odpowiedź w protokole, który następnie musi zostać podpisany przez odpowiadającego. 

Notariusz zobowiązany jest zawrzeć w protokole: tekst oświadczenia, datę doręczenia lub informację o odmowie przyjęcia, nazwiska i imiona stron, informację i treść ewentualnej odpowiedzi.