Hipoteka

Hipoteka stanowi zabezpieczenie dla banku lub innego wierzyciela pieniędzy, które od niego pożyczamy w postaci kredytu. Wygasa wraz ze spłaceniem całości zobowiązania. Zgodnie z ustawą z dn. 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece żeby zabezpieczyć  wierzytelność, która wynika bezpośrednio z zawartej umowy, nieruchomość można obciążyć prawem, na podstawie którego wierzyciel ma możliwość dochodzić zaspokojenia z danej nieruchomości. Hipoteka to efekt wynikający bezpośrednio z zawarcia kredytu. W kancelarii notarialnej Magdaleny Korobowicz w Warszawie zajmujemy się sprawami związanymi z hipoteką. Doradzamy, konsultujemy, pomagamy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i odpowiadamy na wszelkie wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Notariusz hipoteka Warszawa

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, które zabezpiecza wierzytelność wynikającą z umowy (stosunku prawnego), dzięki której wierzyciel (np. bank) może dochodzić zaspokojenia z tej nieruchomości. Wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed każdymi kolejnymi właścicielami nieruchomości, a to oznacza, że jeśli dłużnik sprzeda nieruchomość, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia od każdego nowego właściciela tejże nieruchomości. 

Kiedy powstaje i wygasa hipoteka?

Hipoteka powstaje w chwili, gdy dokonuje się wpisu do księgi wieczystej właściwej dla danej nieruchomości. Wygasa w momencie spłacenia całości kredytu hipotecznego. Pomimo istnienia hipoteki na nieruchomości, dłużnik hipoteczny wciąż pozostaje jej właścicielem i nie jest ograniczona mu swoboda zarządzania nieruchomością. Jednocześnie daje ona wierzycielowi możliwość dochodzenia swoich praw bez względu na to, kto aktualnie jest właścicielem nieruchomości.

Rodzaje hipoteki

Hipotekę ustanawia się na podstawie orzeczenia sądu, decyzji odpowiedniego organu podatkowego (ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy) lub w drodze czynności prawnej. Wyróżniamy kilka rodzajów hipotek:

 • hipoteka umowna – powstaje na podstawie oświadczenia właściciela określonej nieruchomości (kredytobiorcy) o ustanowieniu hipoteki, złożonego w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności lub w formie umowy;
 • hipoteka przymusowa – powstaje bez woli właściciela nieruchomości, a wpis do księgi wieczystej powstaje na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora, tytułu wykonawczego, ostatecznej decyzji administracyjnej bądź zarządzenia zabezpieczenia;
 • odwrócona hipoteka – to pewnego rodzaju odwrotność kredytu hipotecznego, która polega na tym, że dłużnik nie spłaca kredytu, ale sprzedaje swoją nieruchomość wierzycielowi, a w zamian dostaje co miesiąc określoną sumę pieniędzy wolną od podatku dochodowego;
 • hipoteka kaucyjna – inaczej hipoteka umowna kaucyjna została zniesiona w 2011 roku i zabezpieczała ona przyszłe wierzytelności, których wysokość nie była dokładnie ustalona, jak np. odsetki, a wskazywało się jedynie górną granicę, do jakiej kwoty można było egzekwować należności;
 • hipoteka łączna –  dotyczy zabezpieczenia kilku nieruchomości i jeśli wierzyciel ma problemy ze spłatą kredytu, ma prawo wybrać, z której nieruchomości najpierw chce egzekwować należności.

Wniosek o ustanowienie hipoteki

Żeby ustanowić hipotekę należy wypełnić formularz KW-WPIS. Wniosek o ustanowienie hipoteki obejmuje cztery strony, które trzeba wypełnić szczegółowymi danymi opisać treść żądania i podać inne informacje. Zasady wypełniania wniosku:

– wniosek trzeba wypełnić w dwóch egzemplarzach,

– wniosek trzeba wypełnić czytelnie, na komputerze, bądź odręcznie, drukowanymi literami,

– we wniosku nie może być żadnych poprawek lub skreśleń,

– wszystkie pola w formularzu, które pozostają niewypełnione, trzeba przekreślić.

Wśród załączników do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty za złożenie wniosku, oświadczenie z banku o przyznanym kredycie, a także pełnomocnictwo od banku do podpisania oświadczeń o udzieleniu kredytu. 

Przedmiot hipoteki

Według art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego mogą być określone nieruchomości i prawa majątkowe:

 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • nieruchomość lub udział określonej części ułamkowej nieruchomości
 • użytkowanie wieczyste
 • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką 

Hipoteka na nieruchomości

Nieruchomość mogą stanowić grunty, budynki bądź części budynków. Hipoteka na nieruchomości jest ustanawiana zwykle na tych nieruchomościach, pośród których wyodrębnić można nieruchomości gruntowe i lokalowe stanowiące osobny przedmiot własności.

Hipoteka na mieszkanie

Nieruchomości budynkowe, które są odrębnym od gruntu przedmiotem własności, nie mogą być przedmiotem hipotecznym, jeśli nie są prawem samoistnym (czyli odrębną własnością). Wyjątkowo prawo przewiduje istnienie prawa własności budynków, ich części lub poszczególnych pięter jako prawa niezależnego od prawa własności gruntu. Dlatego jest możliwa hipoteka na mieszkanie.

Hipoteka na dom

W przypadku nieruchomości, jaką jest dom, nie może ona być obciążona w całości, jeśli posiada kilku właścicieli. Współwłaściciel może obciążyć część nieruchomości wyrażoną ułamkiem, wyłączny właściciel może obciążyć całą hipotekę, ale nie może jej części.