Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Wypisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów sporządzane są przez notariusza upoważnionym do tego osobom. Należy posiadać dokument tożsamości, aby pracownik kancelarii mógł jednoznacznie stwierdzić, że dana osoba jest uprawniona do tego, aby odpis, wypis, czy wyciąg z aktu notarialnego mógł być jej wydany. Dokumenty takie mogą zostać wydane: stronom postępowania, osobom, dla których zastrzeżono wydanie wypisu w akcie notarialnym, następcom prawnym osób upoważnionych do wydania wypisu aktu notarialnego, a także innym osobom, o ile wyrażona została zgoda przez strony postępowania lub przez właściwe orzeczenie sądu. W naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie oferujemy sporządzanie wypisów i odpisów aktów notarialnych, a także przygotowywaniem wyciągów i odpisów innych dokumentów. 

Wypis aktu notarialnego

Wypis aktu notarialnego, to powtórzenie oryginału tego aktu. Oryginał aktu notarialnego bowiem jest tylko jeden i zawsze pozostaje u notariusza. Dla Klientów oferujemy formę wypisu, czyli dokładnego powtórzenia oryginału aktu notarialnego. Wypis aktu notariusz oddaje stronom zawartym w akcie lub ich następcom prawnym. Oryginał aktu przez 10 lat jest przechowywany w Kancelarii Notarialnej. Po upływie tego czasu notariusz przekazuje go do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Odpis aktu notarialnego

Odpis aktu notarialnego różni się od wypisu tym, że stanowi on całą i dokładną treść oryginalnego aktu wraz z naniesionymi poprawkami. Do uzyskania odpisu uprawnione są strony zawarte w akcie notarialnym oraz ich następcy prawni. Taki dokument może być potrzebny np. w sprawach komorniczych.

Wyciąg aktu notarialnego

Wyciąg aktu notarialnego nie stanowi ani wypisu, ani odpisu, ponieważ zawarta jest w nim jedynie jakaś część oryginalnych postanowień aktu notarialnego. Notarialnie poświadczony wypis, odpis, czy wyciąg aktu notarialnego ma moc prawną oryginału zgodnie z zapisem w prawie o notariacie, art. 109

Odpis aktu notarialnego z ksiąg wieczystych

Odpis aktu notarialnego z ksiąg wieczystych można uzyskać taką samą drogą jak w kancelarii notarialnej, ale po upływie 10 lat od daty jego sporządzenia lub w przypadku, gdy kancelaria notarialna, gdzie taki akt był sporządzany, zakończyła działalność. Wtedy wszystkie akty z kancelarii zostają przeniesione do Wydziału Ksiąg Wieczystych odpowiedniego Sądu Rejonowego i tam też można ubiegać się o wydanie wypisów, odpisów lub wyciągów z tych aktów.

Odpis aktu notarialnego przez Internet

Odpis aktu notarialnego nie jest możliwy do uzyskania droga elektroniczną. Wszelkie akty notarialne przez okres 10 lat od daty ich sporządzenia przechowywane są w kancelarii notarialnej, w której zostały sporządzone. Aby uzyskać odpis, wypis, czy wyciąg z tych dokumentów należy udać się do właściwej kancelarii notarialnej i wystosować prośbę o ich wydanie. Kancelaria wydaje dokumenty za odpowiednią opłatą i jedynie osobom do tego uprawnionym.