Testament to bardzo popularna czynność notarialna wykonywana w kancelarii notarialnej. Charakteryzuje się tym, że osoba zapisująca komuś spadek czyli spadkodawca, rozporządza swoim majątkiem na ewentualność swojej śmierci – wskazując tym samym w treści testamentu, osobę lub osoby którym ten spadek zostaje powierzony. 

Sporządzony u notariusza testament to gwarancja, że majątek jakim dysponujemy za życia, trafi po śmierci w ręce odpowiednich osób bądź osoby w nim wskazanej. W momencie gdy spadkodawca nie skorzystał z formy sporządzenia testamentu – kodeks cywilny opisuje ogólne zasady dziedziczenia, które są stosowane. 

 

Testament notarialny - co to jest?

Nie da się ukryć, że testament notarialny to jedna z najbezpieczniejszych form sporządzenia testamentu, sporządzona przez notariusza w obecności spadkobiercy, zgodnie z wolą spadkodawcy. Ma ona formę aktu notarialnego i może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów – jeśli spadkodawca ma tylko takie życzenie. Ułatwi to dotarcie do testamentu po śmierci spadkodawcy. Testament notarialny może zawierać zapis windykacyjny.

Testament to  dokument notarialny który określa rozporządzenie majątku tylko jednej osoby. Nie jest możliwe spisanie testamentu wspólnego na przykład w przypadku przez oboje małżonków. Testament ma prawo sporządzić tylko osoba pełnoletnia i nie ubezwłasnowolniona.  Jest możliwość w dowolnym momencie – odwołania go lub jego zmiany.  Jeśli go sporządzimy dziś mamy prawo go zmieniać aż do śmierci – odwołać go możemy  w całości lub zmieniając jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu  może nastąpić poprzez sporządzenie przez spadkodawcę nowego testamentu.

 

Testament u notariusza-dlaczego warto?

Według statystyk tylko 13 na 100 Polaków po 50 roku życia decyduje się na spisanie testamentu. Okazuje się że w głównej mierze są to kobiety a większość testamentów – bo aż 69% powstaje w domowym zaciszu. Wielu spadkobierców, żyje w przekonaniu że taki dokument w zupełności wystarczy. W Polsce testament własnoręcznie spisany to dość popularna formą,  przez lata jednak świadomość społeczeństwa wzrosła i coraz częściej spisanie testamentu – który jest czynnością prawną, odbywa się u notariusza. Własnoręcznie spisany testament (holograficzny) by był ważny, musi być w całości napisany własnoręcznie, opatrzony podpisem i datą jego sporządzenia. Co warte pokreślenia – testament napisany za pomocą komputera lub podyktowany komuś i jedynie podpisany przez spadkodawcę nie będzie ważny. Wbrew powszechnym poglądom przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego obecność świadków nie jest wymagana.

Praktyka pokazuje, że często rodzą się wątpliwości co do faktu, czy został rzeczywiście sporządzony własnoręcznie – jeśli nie mam pewności, sprawa o nabycie spadku trafia do sądu a to znacznie komplikuje i wydłuża proces spotkania. Pojawiają się również przypadki, że że z testamentów własnoręcznych wynikają nie takie skutki, jakich oczekiwałby spadkodawca. Brak wiedzy prawniczej testatora powoduje, że w testamentach własnoręcznych popełnia błędy dotyczące np. zapisów czy wydziedziczenia. Warto zwrócić uwagę, że nieprecyzyjne zapisy mogą skutkować sporem pomiędzy spadkobiercami, a wtedy testament będzie podlegał ocenie sądu i może się zdarzyć tak, że wola spadkodawcy wyrażona w testamencie zostanie zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego zastąpiona zasadami ustawowymi – co oznacza, że w pierwszej kolejności dziedziczyć będą małżonek i dzieci, o ile są, a w razie ich braku dalsi krewni, a nie osoby wskazane przez spadkodawcę.

Jeśli testament został sporządzony w formie aktu notarialnego, podważenie go jest stosunkowo trudne. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Zaprzeczenie jego treści może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach – osoba, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego, powinna te okoliczności udowodnić.

Jak sporządzić testament u notariusza?

Aby nastąpiło sporządzenie dokumentu w formie testamentu wymagane jest aby:

  • sporządzić testament u notariusza
  • być osobą pełnoletnią
  • posiadać całkowitą zdolność do czynności prawnych
  • nie być ubezwłasnowolnionym
  • a także mieć pełną świadomość i wolę sporządzenia dokumentu.

Warto na spotkanie z notariuszem przygotować dane osobowe osoby spisującej testament, jak i spadkobierców. Notariusz odczytuje tak przygotowany testament. Gdy ostatecznie spadkodawca zgodzi się z treścią dokumentu, składa na nim swój podpis. Testament podpisuje również notariusz.

Opłata  za tak sporządzony dokument to kwota wielkości  50 -150 zł. Oryginalne pismo pozostaje w kancelarii notarialnej.

Co zawiera testament?

Nieodłącznymi elementami testamentu są:

  • podpis i data spisania dokumentu
  • kwestia dziedziczenia majątku : kwoty pieniędzy czy nieruchomości
  • osoby wskazane do dziedziczenia dóbr (spadkobiercy)
  • mogą być również zawarte zapisy  w testamencie obligujące spadkobierców do spłaty określonych świadczeń 
  •  

Podstawowy wzór testamentu

Podstawowy wzór testamentu wskazuje osoby, które mają po spadkodawcy dziedziczyć. Może określić udział, jakim mają one otrzymać. Przy czym należy pamiętać, że wskazanie tych osób nie pozbawia osób uprawnionych do otrzymania zachowku np.

„Ja, Anna Nowacka, urodzona 18 maja 1965 roku w Warszawie, do spadku po mnie powołuję w równych częściach: moją córkę Lenę Kowalską i moją wnuczkę Amelię Kowalską. – Anna Nowacka.”

Wzór testamentu z wydziedziczeniem

Wydziedziczenie osoby wskazanej w testamencie pozbawia ją prawa do części spadku oraz prawa do zachowku. Należy pamiętać, że wydziedziczenia można dokonać. Wyłącznie z ważnych przyczyn. Dzieje się tak w sytuacji, gdy uprawniony wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych np.

„Ja, Anna Nowacka, urodzona 18 maja 1965 roku w Warszawie, do spadku po mnie powołuję w równych częściach: moją córkę Lenę Kowalską i moją wnuczkę Amelię Kowalską. Jednocześnie wydziedziczam mojego syna Jana Nowackiego, ponieważ nie utrzymuję on ze mną żadnych kontaktów rodzinnych od ponad dziesięciu lat. Nie interesował się moją osobą, gdy byłam ciężko chora oraz odmówił pomocy finansowej na moje drogie leczenie w klinice. – Anna Nowacka”

Wzór testamentu z zapisem

Spadkodawca ma możliwość uczynić zapis zwykły lub zapis windykacyjny w testamencie. Przy czym należy pamiętać, że w testamencie własnoręcznym można uczynić wyłącznie zapis zwykły. Zapisobiorca ma prawo otrzymać od spadkobierców uwzględnione w testamencie rzeczy. Zapis windykacyjny wymaga testamentu w formie aktu notarialnego np.

Ja, Anna Nowacka, urodzona 18 maja 1965 roku w Warszawie, na wypadek mojej śmierci cały majątek przekazuję w równych częściach dzieciom.

Jednocześnie chciałabym, aby moja przyjaciółka Magdalena Nowak otrzymała jako zapisobiorca wszystkie moje książki – Anna Nowacka

Zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie!

Kancelaria Notarialna Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w swojej prawie dwudziestoletniej historii ugruntowała pozycję kancelarii o najwyższych kompetencjach. Jej misją jest zagwarantowanie klientom pełnego bezpieczeństwa poprzez utrzymywanie wysokiego merytorycznego poziomu, skuteczności, oraz dbałości o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Warszawie (okolice Okęcia, Ochoty, Mokotowa i Centrum). 

 

 

 

Kontakt

Adres

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

Tel.

+48 22 825 57 01
+48 22 875 13 30

Kom.

+48 606 738 737

Fax

+48 22 825 62 21

Magdalena Korobowicz

Marek Piwko

Projekt i wykonanie

Projekt i wykonanie

Szanowni Państwo, 

Nasza kancelaria pozostaje otwarta i obsługuje zarówno swoich stałych klientów jak i tych, których charakter pracy (kancelarie prawne, spółki) lub sytuacja osobista wymagają skorzystania z usług notariusza bez zwłoki.

Pragniemy Państwa zapewnić, że organizacyjnie i logistycznie jesteśmy przygotowani do obsługi Państwa w bezpieczny sposób.

Dysponujemy bardzo przestronną kancelarią o powierzchni ponad 200 m2 i wieloma salami konferencyjnymi, w których będziecie Państwo przebywać w odizolowaniu.

Harmonogram podpisywania aktów jest planowany w taki sposób aby do minimum ograniczyć możliwość Państwa kontaktu z innymi klientami.

Dla Państwa komfortu dysponujemy w recepcji profesjonalnymi środkami antywirusowymi do dezynfekcji.

Dbamy o bezpieczeństwo klientów i o bezpieczeństwo nas samych. Świat jednak nie może się zatrzymać. Musimy uczyć się zasad działania w zaskakującej dla nas wszystkich, nowej rzeczywistości. Jeżeli służby sanitarne zalecą zamknięcie produkcji i usług, zawiesimy działalność. Dopóki jednak zdrowy rozsądek i wskazania regulatorów każą nam Was wspierać, będziemy w odpowiedzialny sposób wspierać Was i naszą gospodarkę.

Z poważaniem,
Kancelaria Notarialna
Magdaleny Korobowicz z zespołem.