Testament

Testament daje nam możliwość rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Do jego sporządzenia nie jest wymagana forma akt notarialnego. Spadkobierca jest zobowiązany jedynie do spisania go w formie treści ręcznym pismem, z uwzględnieniem daty wraz ze złożonym podpisem. Ważne – aby nie był on sporządzany w formie elektronicznej. Testament ze względów bezpieczeństwa zawsze warto sporządzić u dobrego notariusza. Spisując w naszej Kancelarii testament przed notariuszem, spadkodawca zyskuje pewność, że jego ostatnia wola zostanie na pewno spełniona. Nasi notariusze posiadają niezbędne kompetencje i doświadczenie, dzięki czemu sporządzany dokument jest prawidłowy, zgodny z przepisami prawa, w wyniku czego nikt nie będzie w stanie go podważyć. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Korobowicz.

Sporządzenie testamentu Warszawa

Testament może składać się z rozrządzenia tylko i wyłącznie jednego spadkodawcy. Testament może uwzględniać zapis windykacyjny, którego przedmiotem są rzeczy oznaczone co do tożsamości (np. środki pieniężne ulokowane na rachunku bankowym, nieruchomości czy przedsiębiorstwo), czyli konkretna osoba z mocy samego prawa nabywa konkretny przedmiot.

Testament może także posiadać zapis (zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego), polecenia (obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania) lub też – jeśli zachodzą określone w ustawie przesłanki – wydziedziczyć określoną osobę, która będzie traktowana jakby nie dożyła otwarcia spadku, a także ustanowić wykonawcę testamentu. Należy pamiętać, że testament można w każdej chwili odwołać.

DLaczego warto sporządzić testament notarialny?

Testament notarialny to dokument urzędowy, na sporządzenie którego decyduje się coraz więcej osób. Dlaczego warto sporządzić testament w formie aktu notarialnego?

 1. mamy pełną gwarancję, że testament będzie ważny oraz skuteczny – bo za jego treść odpowiada notariusz
 2. oryginał pozostaje w kancelarii notarialnej, jest więc lepiej zabezpieczony przed zgubieniem czy zniszczeniem
 3. informacja o testamencie jest wpisywana do Notarialnego Rejestru Testamentów, łatwo więc będzie sprawdzić po śmierci spadkodawcy, czy w którejś z kancelarii notarialnych został sporządzony testament

W celu sporządzenie testamentu niezbędne są poniższe dane oraz dokumenty:

 • dane osoby sporządzającej testament: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania
 • dane spadkobiercy, zapisobiorcy, wykonawcy, wydziedziczonego lub osoby, na którą nałożono polecenie: imię, nazwisko, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania
 • określenie przedmiotu zapisu (w sytuacji zapisu albo zapisu windykacyjnego), polecenia lub też określenie przyczyn wydziedziczenia
 • dowód osobisty lub paszport

Testament notarialny musi być sporządzony w sposób zrozumiały i przejrzysty, i spełniać określone warunki:

 • osoba, która chce sporządzić testament powinna mieć pełną zdolność do czynności prawnych, czyli mieć ukończone 18 lat
 • osoba ta również nie może być ubezwłasnowolniona
 • osoba spisująca testament powinna być świadoma, że jej zachowanie spowoduje skutek w postaci sporządzenia testamentu i mieć wolę jego sporządzenia
 • rodzic nie może sporządzić testamentu w imieniu swojego małoletniego dziecka
 • dokument musi być sporządzony w jednej z przewidzianych w prawie form testamentu