Rozdzielność Majątkowa

Rozdzielność majątkowa, czyli tzw. umowa majątkowa małżeńska to czynność notarialna powszechnie wykonywana. Musi być sporządzona w obecności notariusza pod rygorem nieważności. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Warszawie w celu sporządzenia rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków ma swój własny majątek, nie mają majątku wspólnego małżeńskiego i nie odpowiadają wspólnym majątkiem małżeńskim za długi. Rozdzielność majątkową można wprowadzić intercyzą lub na podstawie orzeczenia sądu. Pamiętajmy, że rozdzielność majątkową można ustalić zarówno przed ślubem, jak i również w trakcie trwania małżeństwa. Jeśli chcą Państwo ustalić rozdzielność majątkową – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Notarialną w Warszawie.

Umowa majątkowa małżeńska Warszawa

Regułą w stosunkach majątkowych między małżonkami jest wspólność ustawowa. Można wyróżnić też inne rodzaje małżeńskich umów majątkowych takich jak:

  • wspólność majątkowa małżeńska,
  • umowny ustrój majątkowy,
  • rozdzielność majątkowa,
  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków,
  • przymusowy ustrój majątkowy.

W jaki sposób uzyskać rozdzielność majątkową?

Niezbędna jest dobrowolna decyzja obu partnerów aby przeprowadzić cały proces podziału majątkowego. Istnieje przypadek uzyskania tej rozdzielności za sprawą orzeczeniu woli tylko jednej ze stron, jeśli zdecydujemy się wkroczyć na drogę postępowania sądowego. Przesłanką do otrzymania na nią zgody wymiaru sprawiedliwości może być tylko powód podyktowany poważnymi powodami małżeńskimi, jakich dopuszcza się osoba niewyrażająca na nie zgody.  

Dlaczego warto sporządzić rozdzielność majątkową?

Najczęściej zawieranie umowy o rozdzielności majątkowej podyktowane jest określonymi przypadkami, a nie działaniem profilaktycznym na wypadek wystąpienia jakichś sporów. Jednak świadomość możności wystąpienia poważnych problemów małżeńskich zwiększa się i tym samym notuje się wzrost zawierania umów przed lub zaraz po ślubie. Niemniej, do najczęstszych przypadków podjęcia takiej decyzji zalicza się:

  • prowadzenie działalności biznesowej przez obu małżonków,
  • zgromadzenie dużego majątku przez jednego małżonka,
  • marnotrawienie majątku przez jednego z partnerów.

Rozdzielność majątkowa u notariusza

Próba sporządzenia umowy rozdzielności majątkowej na własną rękę będzie się wiązała z nieważnością obowiązujących w niej zasad. Taki dokument nie ma mocy prawnej, dlatego że w wyniku zawieranego ślubu jest sporządzany akt prawny. Aby znieść jego domyślne ustalenia potrzebne jest również pismo mające równą wartość cywilno-prawną. O konieczności formalnego wystąpienia w tej sprawie może świadczyć, że wspólność czy rozłączność majątkowa definiują kwestię podmiotów zewnętrznych o ubieganie się chociażby zaciągniętych należności.

Zawarcie przed ślubem umowy majątkowej - intercyzy

Osoby wchodzące w związek małżeński już przed ślubem powinni rozważyć zawarcie intercyzy. Zawierana jest ona w formie aktu notarialnego w obecności notariusza. Jest to wymagana forma pod rygorem nieważności jak stanowi art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza to, że każda inna forma umowy niż notarialna jest nieważna z mocy prawa. Intercyza może ograniczać wspólność majątkową wynikającą z ustawy lub wyłączyć poszczególne składniki z niej. Dzięki intercyzie nie tylko majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa należy do poszczególnych osób w małżeństwie, ale też majątek nabyty po dacie zawarcia związku. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

Umowa majątkowa po rozwodzie

Prawa małżeńskiej wspólnoty majątkowej nie można dzielić w trakcie trwania związku. Jest to możliwe dopiero po orzeczeniu rozwodu. Najprostszym rozwiązaniem jest porozumieć się w sprawie podziału majątku, a potem pójść do sądu bez orzekania o winie. Podział umowny zaoszczędzi sporo czasu i pieniędzy. W przypadku podziału ruchomości, np. samochodu, mebli, sprzętu AGD itp. oraz praw majątkowych, takich jak lokaty bankowe, fundusze oszczędnościowe wystarczy pisemna umowa, w której wymieniamy przedmioty podlegające podziałowi. Jeżeli przy podziale okaże się, że wartość przydzielonych przedmiotów nie jest równa, małżonkowie muszą ustalić spłaty lub dopłaty. Nie jest to jednak konieczne. Podział nieruchomości dokonujemy tylko w formie aktu notarialnego. Inaczej umowa będzie nieważna.