Opłaty notarialne – które pobiera notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych możemy podzielić na kilka kategorii:

  • Wynagrodzenie notariusza tzw. taksa notarialna
  • Podatki pobierane przez notariusza, jako płatnika
  • Opłaty sądowe
W Kancelarii Magdaleny Korobowicz udzielimy wszelkich informacji odnośnie opłat za czynności notarialne. Wszelkie udzielone informacje w naszej Kancelarii oraz wyjaśniane wątpliwości są nieodpłatne. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  

TAKSA NOTARIALNA

Taksa notarialna, naliczana jest od wartości czynności notarialne. 

Kwota taksy notarialnej jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ((Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564), powiększone o należny podatek VAT. Taksa notarialna obowiązuje na terenie całego kraju i reguluje maksymalną kwotę należną za wykonanie danej notarialnej czynności. Opłata jest zależna od wartości przedmiotu danej notarialnej czynności. Jest ona naliczana procentowo lub kwotowo.

Wynagrodzenie notariusza jest uwarunkowane wartością przedmiotu czynności notarialnej, jednak w przypadku wielu czynności wysokość taksy została określona kwotowo – co jest wymienione w paragrafach 8-16 powołanego rozporządzenia.

Usługi notarialne obejmuje podatek od usług (VAT) i towarów wynoszący aktualnie 23%. Do pobieranej taksy notarialnej  jest zatem doliczany podatek VAT.

Wartość przedmiotu czynności notarialnej

do 3 000 zł

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł

Taksa notarialna

100 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł

6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Kwoty zawarte w powyższej tabeli stanowią maksymalną stawkę jaką notariusz może pobrać za sporządzenie notarialnego aktu.

 

PODATKI

Notariusz w  trakcie wykonywania czynności prawnych, jest zobowiązany zarówno pobrać a następnie odprowadzić podatek na rzecz Skarbu Państwa i samorządów. Mowa tutaj o podatkach:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od darowizny, oraz na rachunki właściwych sądów rejonowych
  • opłatę sądową od wniosków o wpisy w księgach wieczystych zawartych w aktach notarialnych.
    UWAGA – za dokonywanie tych czynności notariusze nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia. Notariusz za swoją pracę pobiera taksę albo notarialną. 

Od pobranego wynagrodzenia-taksy notarialnej notariusze obliczają, pobierają i wpłacają na rachunki właściwych urzędów skarbowych podatek od towarów i usług (VAT). Podatek VAT, czyli podatek od wartości dodanej wynosi 23%.

 

OPŁATA SĄDOWA

Notariusz jest zobowiązany pobrać opłatę sądową w przypadku wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w sytuacji gdy akt notarialny zawiera wniosek z  informacją że podlega on opłacie sądowej.

Notariusz pobiera od wnioskodawcy wysokość obliczonej opłaty sądowej a następnie w ustawowym terminie przekazuje na bankowy rachunek do danego sądu który zajmuje się prowadzeniem księgi wieczystej.