Sporządzanie protestów weksli i czeków

Zarówno weksel jak i czek należą do papierów wartościowych, które dokonują inkorporacji wierzytelności pieniężnych. Konstrukcje obu tych dokumentów są do siebie zbliżone i są poleceniami zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej. Niezbędne jest zachowaniu kilku elementów oraz określonej formy, żeby uznać te dokumenty za czek i weksel. Zapraszamy do kancelarii notarialnej Magdaleny Korobowicz w celu sporządzenia protestów weksli i czeków.

Różnice między wekslem a czekiem

Weksel musi zawierać:

 • nazwę “weksel” w tekście dokumentu w języku, w którym został wystawiony
 • nazwisko osoby, która ma zapłacić oraz osoby, na rzecz której  zapłata ma być dokonana
 • polecenie bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty
 • wskazanie terminu i miejsca płatności
 • data i miejsce wystawienia weksla
 • podpis wystawcy weksla.

Oprócz tego weksel może być wystawiony na własne zlecenie wystawcy i na rachunek osoby trzeciej.

Czek musi zawierać:

 • nazwę “czek” w języku, w jakim został wystawiony, znajdującą się w treści dokumentu
 • nazwisko osoby, która ma zapłacić
 • polecenie bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty,
 • wskazanie miejsca płatności,
 • data i miejsce wystawienia czeku,
 • podpis wystawcy czeku.
Czek pełni funkcję płatniczą i jest płatny za okazaniem w terminie 10 dni od wystawienia.

Wypis aktu notarialnego

Wypis aktu notarialnego, to powtórzenie oryginału tego aktu. Oryginał aktu notarialnego bowiem jest tylko jeden i zawsze pozostaje u notariusza. Dla Klientów oferujemy formę wypisu, czyli dokładnego powtórzenia oryginału aktu notarialnego. Wypis aktu notariusz oddaje stronom zawartym w akcie lub ich następcom prawnym. Oryginał aktu przez 10 lat jest przechowywany w Kancelarii Notarialnej. Po upływie tego czasu notariusz przekazuje go do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Kiedy sporządza się protest?

Protest weksla to akt publiczny, który jest sporządzany przez notariusza zgodnie z art. 85 Ustawy z 28.04.1936 r. o prawie wekslowym. Powodem protestu weksla może być odmowa zapłaty lub nieprzyjęcie go. W proteście musi być zawarte:

 • nazwisko osoby, która żąda protestu i osoby, przeciwko której dokonuje się protestu,
 • podpis organu, który sporządza protest, wraz z nr protestu i pieczęcią urzędową,
 • wskazanie daty i miejsca, w których dokonano wezwania lub starano się go dokonać,
 • oznajmienie, że osoba, przeciwko której kierowany jest protest, nie odniosła się do wezwania oraz oświadczenie, że osoby tej nie zastano na miejscu lub nie udało się odnaleźć jej mieszkania bądź lokalu jej firmy.
Protest czeku to akt publiczny sporządzany w formie adnotacji na odwrotnej stronie dokumentu lub na osobnej kartce dołączonej do czeku. Notariusz sporządza protest przed upływem ważności czeku lub najpóźniej w pierwszy dzień powszedni od upływu jego ważności.