Sporządzanie protestów weksli i czeków należy do oferty Kancelarii Notarialnej Magdalena Korobowicz w Warszawie. Notariusz wpisuje protest do repertorium P, które prowadzone jest jedynie dla protestów. Obecnie protest weksla nie jest sporządzany zbyt często, a to dlatego, że dużo weksli jest wystawiana z klauzulą „bez protestu”, a także  dlatego, iż większość weksli nie ma indosów, a tylko wówczas trzeba wykonać protest w sytuacji niezapłacenia. Protesty czeków także są obecnie sporządzane niezwykle rzadko.

Weksel a czek

Zarówno weksel jak i czek należą do papierów wartościowych, które dokonują inkorporacji wierzytelności pieniężnych. Konstrukcje obu tych dokumentów są do siebie zbliżone i są poleceniami zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej. Niezbędne jest zachowaniu kilku elementów oraz określonej formy, żeby uznać te dokumenty za czek i weksel.

Weksel musi zawierać:

 • nazwę „weksel” w tekście dokumentu w języku, w którym został wystawiony
 • nazwisko osoby, która ma zapłacić oraz osoby, na rzecz której  zapłata ma być dokonana
 • polecenie bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty
 • wskazanie terminu i miejsca płatności
 • data i miejsce wystawienia weksla
 • podpis wystawcy weksla.

Oprócz tego weksel może być wystawiony na własne zlecenie wystawcy i na rachunek osoby trzeciej.

Czek musi zawierać:

 • nazwę „czek” w języku, w jakim został wystawiony, znajdującą się w treści dokumentu
 • nazwisko osoby, która ma zapłacić
 • polecenie bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty,
 • wskazanie miejsca płatności,
 • data i miejsce wystawienia czeku,
 • podpis wystawcy czeku.
Czek pełni funkcję płatniczą i jest płatny za okazaniem w terminie 10 dni od wystawienia.

Sporządzanie protestów weksli i czeków - kiedy sporządzany jest protest?

Sporządzanie protestów weksli i czeków – syuacje, podczas których sporządzany jest protest.

Protest weksla to akt publiczny, który jest sporządzany przez notariusza zgodnie z art. 85 Ustawy z 28.04.1936 r. o prawie wekslowym. Powodem protestu weksla może być odmowa zapłaty lub nieprzyjęcie go. W proteście musi być zawarte:

 • nazwisko osoby, która żąda protestu i osoby, przeciwko której dokonuje się protestu,
 • podpis organu, który sporządza protest, wraz z nr protestu i pieczęcią urzędową,
 • wskazanie daty i miejsca, w których dokonano wezwania lub starano się go dokonać,
 • oznajmienie, że osoba, przeciwko której kierowany jest protest, nie odniosła się do wezwania oraz oświadczenie, że osoby tej nie zastano na miejscu lub nie udało się odnaleźć jej mieszkania bądź lokalu jej firmy.
Protest czeku to akt publiczny, sporządzany w formie adnotacji na odwrotnej stronie dokumentu lub na osobnej kartce dołączonej do czeku. Protest jest sporządzany przez notariusza przed upływem ważności czeku lub najpóźniej w pierwszy dzień powszedni od upływu jego ważności.

Sporządzanie protestów weksli i czeków Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdalena Korobowicz oferuje sporządzanie protestów weksli i czeków w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu

Sporządzanie protestów weksli i czeków Warszawa Kancelaria Korobowicz