Księgi wieczyste

Księgi wieczyste to publiczny rejestr, który ma na celu przedstawić realny prawny stan nieruchomości. Daje on możliwość  ustalić autorytatywnie: komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Znajdziemy w nich również informacje dotyczące adresu nieruchomości, jej przeznaczenia oraz hipotek.  W praktyce księga wieczysta to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących domu lub mieszkania. Księgi prowadzone są przez rejonowe sądy. W Warszawie wydział ksiąg wieczystych mieści się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, znajdującym się przy Al. Solidarności 58 , obejmującym swoim zasięgiem cały obszar Warszawy oraz pobliskie podwarszawskie miejscowości. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Precyzyjnie wyjaśnimy znaczenia poszczególnych zapisów z księgi wieczystej.

Księgi wieczyste Warszawa

Księga wieczysta obejmuje 4 działy, z których każdy jest przypisany odpowiedniemu rodzajowi informacji. 

1 dział KW- daje nam ogólną informację na temat położenia nieruchomości : adres, powierzchnia oraz bardziej szczegółowe: liczbę kondygnacji, ilość pomieszczeń itd. Dodatkowe informacje takie jak : prawo lub jego brak do poruszania się po innych działkach, zasady korzystania z parkingu czy placu zabaw.

2 dział KW – informacje dotyczące właściciela lub użytkownika nieruchomości. Jeśli mamy doczynienia  z większą liczbą właścicieli, w tym dziale mamy zapis o wielkości ich udziału. 

3 dział KW – zawiera informacje o prawach i roszczeniach dotyczących nieruchomości. Dokładnie podawane są tutaj treści na temat obciążeń nieruchomości : gruntowe służebności czyli prawa lub jego braku przechodzenia przez działkę.  Jest to szczególnie istotny dział dla nabywców, gdyż tutaj znajdziemy informacje o ewentualnej egzekucji z nieruchomości.

4 dział KW – hipoteka  ze szczegółowym podaniem wysokości waluty oraz jej  rodzaju, a więc ewentualnego obciążenia nieruchomości. Dział bardzo ważny z punktu widzenia osób planujących zakup  danej nieruchomości.

 

Kiedy warto sprawdzić księgę wieczystą?

Warto sprawdzić zapisy zawarte w księgach wieczystych w przypadku:

  • nabycia nieruchomości lub jego najmu 
  • zakupu mieszkania
  • zakupu działki budowlanej pod kątem budowy domu

Ważne jest, aby każda osób zakupująca nieruchomość zapoznała się z jej stanem prawnym w dniu czynności notarialnych. Dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych możliwy jest przez 24 godziny na dobę.

W sytuacji gdy akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej – notariusz zamieszcza w tym akcie wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej i wypis tego aktu przesyła z urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych. Przez notariusza zostaje pobrana opłata sądowa, która dalej zostaje przekazana sądowi. 

 

Notariusz uiszcza właściwemu organowi podatkowemu podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn należnego od zawartych w formie aktu notarialnego darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz przekazuje staroście odpisy aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Notariusz przekazuje wypisy aktu notarialnego takim podmiotom m.in. jak wójt lub spółdzielnia.