Akt notarialny to szczególna forma dokumentu, która ma na celu poświadczenie wykonanej czynności prawnej, jeżeli przepisy tego wymagają, lub jeżeli tak strony ustaliły. Akt notarialny powinien zawierać wcześniej złożone ustnie przez strony oświadczenia woli, również powinno nastąpić odczytanie aktu notarialnego przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności. Po zaakceptowaniu przez obie strony treści aktu, akt jest następnie podpisany przez notariusza oraz strony. 

 

Pamiętajmy, że dobry notariusz Warszawa odpowiednio nas pokieruje, podpowie jakie dokumenty są niezbędne, jak powinny wyglądać i jak je zdobyć. Wynajmując usługę u notariusza kupujemy sobie „spokój” zawartej transakcji a sporządzony akt notarialny zgodnie z prawem, zyskuje charakter dokumentu urzędowego. 

 

Kto może sporządzić akt notarialny?

Jako osoba zaufanie publicznego, uprawniona  do wykonywania czynności notarialnych może sporządzić akt notarialny tylko notariusz. Istnieją jednak szczególne przypadki gdzie może tego dokonać polski konsul –  kiedy uzyska pisemne upoważnienie od Ministra Sprawiedliwości, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. 

Co zawiera akt notarialny?

Według prawa polskiego akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać:

 • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu
 • miejsce sporządzenia aktu
 • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko zastępcy
 • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych
 • nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie
 • imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu
 • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty
 • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu
 • stwierdzenie, że akt został odczytany,przyjęty i podpisany
 • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu
 • podpis notariusza

Akt notarialny - cena?

Ministerstwo Sprawiedliwości ustala, określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz kwoty maksymalne, o które może być wynagrodzenie powiększone, odnośnie czynności notarialnych dokonanych poza kancelarią notarialną.

Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności notarialne i jej ostateczna cena za sporządzenia aktu notarialnego zależy od notariusza i jest ustalana indywidualnie.

 

Jak uzyskać odpis aktu notarialnego?

Są sytuacje kiedy niezbędne jest użycie aktu notarialnego:

 • do prowadzenia egzekucji komorniczej
 • mogą być przydatne przy załatwianiu spraw w banku lub urzędzie. 

Warto zatem wiedzieć kiedy i gdzie można uzyskać odpis aktu notarialnego. Oryginalny dokument sporządzonego aktu notarialnego  zostaje u notariusza, w jego kancelarii.  To co dostają klienci to odpis będący dosłownym odzwierciedleniem oryginału, o tej samej treści. Opis ma taką samą moc jak oryginał, ponieważ jest poświadczony notarialnie. 

Jaki czynności wymagają zachowania formy aktu notarialnego?

W zależności od woli stron, każda umowa może być zawarta w postaci aktu notarialnego. Podpisanie aktu daje nam pewność, że w momencie złamania jej postanowień, możemy dochodzić swoich spraw w sądzie. Ustawodawca zastrzega sobie obowiązek zachowania formy aktu notarialnego w przypadku:

 • zakupu i sprzedaży mieszkania
 • umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego
 • umowy zbycia własnościowego prawa do lokalu
 • umowy o dział spadku
 • umowy spółki partnerskiej
 • umowy spółki komandytowej
 • umowy spółki komandytowo-akcyjnej
 • umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Akt notarialny mieszkania

W momencie gdy kupujemy dom lub mieszkanie, akt notarialny będzie adnotacją, że to Ty właśnie jesteś jego właścicielem. W praktyce możemy się wprowadzić do mieszkania, korzystać z niego rok nawet dwa, ale prawomocnie jego właścicielem stajemy się wówczas, gdy u notariusza nastąpi podpisanie aktu notarialnego, w którym będzie napisane że dom lub mieszkanie od dziś jest Twoja własnością.

Warto również :

 • spisać protokół zdawczo-odbiorczy zaświadczający o tym, co w mieszkaniu jest, a czego nie ma
 • upewnić się czy osoba, która sprzedaje ci mieszkanie, jest jego właścicielem
 • przed podpisaniem umowy koniecznie zobaczyć zaświadczenie z urzędu gminy, że w chwili obecnej nikt w lokalu nie jest zameldowany
 • warto sprawdzić czy mieszkanie nie posiada żadnych wad prawnych (np. hipoteki na kilkaset tysięcy), fizycznych (cieknącego dachu), zaległości czynszowych (niezapłacone rachunki za mieszkanie za kilkanaście tysięcy) bądź wcześniej podpisanej innej umowy przedwstępnej.

Zapraszamy do naszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie!

+48 22 825 57 01

+48 22 875 13 30

+48 606 738 737

Kancelaria Notarialna Warszawa

Kancelaria Notarialna Magdaleny Korobowicz w swojej prawie dwudziestoletniej historii ugruntowała pozycję kancelarii gwarantującej swoim klientom najwyższe kompetencje merytoryczne. Jej misją jest zagwarantowanie klientom pełnego bezpieczeństwa, skuteczności, dbałość o profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług w Warszawie (okolice Okęcia, Ochoty i Centrum).

Kontakt

Adres

ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa

Tel.

+48 22 825 57 01
+48 22 875 13 30

Kom.

+48 606 738 737

Fax

+48 22 825 62 21

Magdalena Korobowicz

Marek Piwko

Projekt i wykonanie

Projekt i wykonanie